Defensa de l’associat en cas d’accident de circulació, en qualsevol Tribunal de l’Estat i d’Europa, en col•laboració amb el “Intercambio de Mutualidades de Conductores de España (I.M.C.A.E.)” i de la “Union Internationale des Chauffeurs Routiers (U.I.C.R.)”.

Reclamació i gestió de cobrament de desperfectes causats al vehicle de l'associat, en via amistosa i/o judicial. Seguiment del cas pel Departament de Sinistres. Reclamació de danys personals.

Assessorament jurídic en accident de circulació.

Fiança al associat a qui li fos exigida per a la seva llibertat provisional, en cas d'accident de circulació.

Defensa en infraccions administratives de trànsit i transport per carretera, assessorament, escrits de descàrrec i recursos. Gestió de pagament de multes prèvia aportació de la seva quantia.

Assessorament jurídic de caràcter general, a càrrec dels serveis jurídics de la Mutualitat, exclosa l'assistència davant els tribunals.

(prestacions d’acord amb la normativa, excepcions i exclusions que determini el Reglament corresponent)