D'interès per a tots els mutualistes i propietaris de vehicles a motor:
 
La Direcció General de Trànsit (DGT) advertirà, durant els mesos de febrer i març, als propietaris de vehicles no assegurats, que aquesta situació és sancionable.
 
Creuaran les dades de vehicles matriculats i que constin d'alta en els fitxers de Trànsit, amb els del Fitxer Informatiu de Vehicles Assegurats (FIVA), fitxer que gestiona el Consorci de Compensació d'Assegurances.
 
Les companyies d'assegurances són les encarregades d'enviar la informació al FIVA, declarant al mateix les matrícules dels vehicles que asseguren.
 
A partir del mes d'abril, la DGT iniciarà contra els propietaris de vehicles que, després d'aquest encreuament de dades no constin assegurats, el corresponent procediment sancionador.
 
No està de més revisar la pòlissa d'assegurança del nostre vehicle i comprovar que no hi hagi cap error en la matrícula, no fos cas que no consti en l'esmentat fitxer i rebem una carta de la DGT advertint-nos que no tenim assegurança.
 
Cal recordar que tot vehicle matriculat a Espanya està OBLIGAT a tenir assegurança obligatòria, tant si circula com si no.
 
En cas de ser propietaris d'un vehicle que no estigui donat de baixa i no disposi d'assegurança obligatòria, tenim diverses opcions:
 
1) Contractar la corresponent pòlissa d'assegurament del vehicle (que ja l'hauríem de tenir tots).
 
2) Donar el vehicle de BAIXA DEFINITIVA.
 
3) Donar el vehicle de BAIXA TEMPORAL, si és que sigui del nostre interès conservar-lo per posteriorment rehabilitar-lo.
 
Les sancions per NO TENIR L'ASSEGURANÇA OBLIGATÒRIA van de 601 € a 3.005 € graduades segons el vehicle circuli o no, categoria, servei que presti, durada de la falta d'assegurament i reiteració de la mateixa infracció.
 
Finalment, recordar a tots que el MONTEPIO no cobreix als "sense assegurança": està expressament exclosa l'assistència quan el soci conduís un vehicle a motor que no estigui en possessió de la corresponent assegurança obligatòria de responsabilitat civil.